• 23 września 2017r. Rozgrywka 4, Tura 424.
  x
  Wrzesień 2017
  PNWTŚRCZPTSOND
      
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
   
  Listy prezydenckie.
  Listy parlamentarne
  Listy parlamentarne i prezydenckie
  Wybory prezydenckie I lub II tura
  Wybory parlamentarne
  Wybory parlamentarne i prezydenckie
  Nowa rozgrywka
 • Menu Premium
 • Odkrycie tajnych akt.
  x
  Odkrycie tajnych akt.
  Przyznano nagrodę w wysokości 3 Talonów.
  Przyznano nagrodę w wysokości 3 Talonów.
  Przyznano nagrodę w wysokości 3 Talonów.
  Przyznano nagrodę w wysokości 3 Talonów.
  Przyznano nagrodę w wysokości 3 Talonów.
  Przyznano nagrodę w wysokości 3 Talonów.
  Przyznano nagrodę w wysokości 3 Talonów.
  Przyznano nagrodę w wysokości 3 Talonów.
  Przyznano nagrodę w wysokości 3 Talonów.
x

Zadanie # ().

x
x

Wisielec bez polskich znaków.

x

Należy sterować myszką.

Tweety użytkownika @PolisOnline

Regulamin

W tej zakładce znajdziesz regulamin.

W tej grze regulamin to tylko początek ważnych dokumentów. Polecamy przeczytać jeszcze OWU, Konstytucje i inne dokumenty związane na przykład z byciem posłem. Zalecamy przestrzegać tych wszystkich dokumentów inaczej możesz trafić do więzienia, które nie ma limitu więźniów.

§ 1 DEFINICJE

Zawarte w niniejszym regulaminie sformułowania oznaczają:

1. Administrator/Właściciel Serwisu – 3N Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach adres: Wielka Skotnica 96A, 41-400 Mysłowice zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000570072, kapitał zakładowy 5.000,00 zł wpłacony w całości, REGON: 362212718, NIP: 2220899498; adres e-mail: support@polisonline.pl.

2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca całkowitą zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem.

3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Działalność gospodarcza – zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

5. Serwis Polis Online - oznacza zarówno Serwis polisonline znajdujący się pod adresem strony internetowej http:/www.polisonline.pl, właściciela Serwisu oraz wszelkie inne strony będące w administracji Właściciela Serwisu. Właściciel Serwisu jest usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz Administratorem danych osobowych.

6. Polis Online - oznacza istniejącą w serwisie i udostępnioną za jego pośrednictwem Użytkownikowi grą internetową stanowiącą utwór w rozumieniu ustawy o prawach autorskich o handlowej nazwie Polis Online.

7. Instrukcja – dokument zawierający wskazówki, zalecenia oraz rady niezbędne w celu prawidłowej rejestracji Użytkownika w serwisie oraz prawidłowego działania Polis Online. sporządzone przez Właściciela Serwisu zamieszczone w Serwisie w formie elektronicznej.

8. Ustawa o prawach autorskich – rozumie się aktualnie obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ustawę regulującą w prawie polskim prawa autorskie zarówno osobiste, jak i majątkowe, pod którą na dzień dzisiejszy rozumie się ustawę z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. Z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.) wraz ze wszelkimi jej zmianami wprowadzonymi po dacie ustalonej w nagłówku umowy, tekstami jednolitymi wprowadzonymi zgodnie z polskim porządkiem prawnym, jak również wszelkie akty normatywne wprowadzone w zamian tej ustawy i ją uchylające.

9. Utwór – rozumie się utwór w rozumieniu ustawy o prawach autorskich.

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – rozumie się aktualnie obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ustawę regulującą świadczenie usług drogą elektroniczną, pod którą na dzień dzisiejszy rozumie się ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).

11. Ustawa o ochronie danych osobowych - rozumie się aktualnie obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ustawę regulującą ochronę danych osobowych, pod którą na dzień dzisiejszy rozumie się ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1235 ze zm.).

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnictwo w serwisie i związaną z nim grą jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

2. Za treść pisemną i graficzną przekazu Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność .

3. Treści rasistowskie, zagrażające osobom niepełnoletnim, obrażające lub w inny sposób dyskryminujące, treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, oraz naruszające prawa innych użytkowników są zakazane. Zakazane jest zwłaszcza zamieszczanie za pośrednictwem Serwisu jakichkolwiek wulgaryzmów, treści o charakterze pornograficznym, propagujących nienawiść, przemoc, dyskryminację, naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób oraz normy moralne, jak również grożenie w grze lub realnym życiu w ramach użytkowania serwisu, dokonywane zarówno w wiadomościach prywatnych, jak też na forum i czacie. Niedozwolone jest nadmierne wysyłanie wiadomości o tej samej lub podobnej treści (spamming). Przewinienia o dużej wadze będą karane nieodwracalną zablokowaniem konta w grze.

4. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść danych, jeżeli:
a) nie jest inicjatorem przekazu danych;
b) nie wybiera odbiorcy przekazu danych;
c) nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie.
Wyłączenie odpowiedzialności, o którym mowa w niniejszym ustępie, obejmuje także automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie transmitowanych danych, jeżeli działanie to ma wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowania transmisji.

5. Dostęp i/lub pełna funkcjonalność serwisu jest możliwa wyłącznie dla Użytkowników zarejestrowanych w serwisie i zalogowanych, chyba że szczególne postanowienia umowy z Użytkownikiem stanowią inaczej. Możliwość zalogowania się posiadają Użytkownicy którzy założyli konto poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie: https://polisonline.pl

6. Na stronie określonej w ust. 5 znajduje się także opisana dokładna procedura rejestracyjna, z którą należy się zapoznać przed wypełnieniem formularza. Niezastosowanie się do postanowień tej procedury, skutkuje brakiem możliwości prawidłowego założenia konta. Po wypełnieniu formularza zgodnie z procedurą zostanie wysłany mail potwierdzający dokonanie rejestracji. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.

7. Właściciel Serwisu ma prawo do usunięcia konta Użytkownika w wypadku nie zalogowania się przez niego w ciągu 120 dni – na 14 dni przed upływem wskazanego terminu wysłany zostanie do Użytkownika e-mail na adres podany w trakcie rejestracji z powiadomieniem, iż niezalogowanie się do Serwisu w ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail będzie skutkowało usunięciem konta Użytkownika.

§ 3 WARUNKI KORZYSTANIA

1. Do korzystania z usług przez Użytkownika, niezbędne jest posiadanie przez niego minimalnych wymagań technicznych, w szczególności urządzenia wraz z oprogramowaniem umożliwiającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądania jego zasobów oraz posiadać dowolną aktywną skrzynkę e-mail.

2. Właściciel serwisu będzie dokładał starań, aby korzystanie z serwisu było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, typów połączeń internetowych i systemów operacyjnych. Jednakże nie może zagwarantować tego, że każda kombinacja tych czynników umożliwi korzystanie ze wszystkich usług serwisu.

3. Do korzystania z serwisu wymagana jest co najmniej jedna z wymienionych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.

4. Korzystanie z serwisu opiera się o wykorzystanie technologii tzw. cookies. Szczegółowe informacje na temat wykorzystania cookies zostały opisane opisane w paragrafie regulaminu poświęconym polityce prywatności.

5. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do posiadania jednego konta w serwisie. Tak zwane multikonta są niedozwolone. Dzielenie wspólnego adresu IP musi zostać zgłoszone Właścicielowi serwisu/Administratorowi. Celowe i powtarzające się wspomaganie jednego konta z wykorzystaniem drugiego (tzw. pushing) jest sprzeczne z zasadami serwisu i będzie karane usunięciem konta.

6. Wszelkie błędy w grze należy niezwłocznie zgłaszać Administratorowi i w żadnym razie nie powinny być wykorzystywane dla własnego lub zaprzyjaźnionego konta. Wykorzystywanie ww. błędów będzie karane.

7. Boty oraz inne wpływające na grę narzędzia są surowo zabronione. Używanie tego typu programów będzie karane.

8. Właściciel Serwisu nie przejmuje odpowiedzialności za długi, które powstały na skutek korzystania z serwisu i gry. Akceptując regulamin użytkownik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń powstałych obecnie, bądź w przyszłości, a związanych pośrednio, bądź bezpośrednio z korzystaniem z serwisu. Odszkodowanie jest wykluczone w każdym przypadku.

§ 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Właściciel serwisu dołoży należytej staranności celem bieżącego usuwania powstałych w trakcie korzystania z serwisu usterek i nieprawidłowości dotyczących treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu.

2. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni poinformować Właściciela serwisu o wszelkich zauważonych przez niego nieprawidłowościach i usterkach związanych z korzystaniem z Serwisu oraz związanych z udostępnioną za jego pośrednictwem treść. O wykrytych nieprawidłowościach i usterkach należy powiadomić Właściciela serwisu na wskazany w § 1 adres e-mail.

3. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za materiałyoraz treści zamieszczane lub przekazywane przez jej użytkowników oraz nie jest zobowiązany do nadzorowania tych treści - w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności Właściciel serwisu niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

4. Użytkownicy ponoszą na zasadach ogólnych osobistą i materialną odpowiedzialność odszkodowawczą za treści przekazywane lub zamieszczane na serwerze za pośrednictwem Właściciela serwisu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek naruszeń Użytkownicy obowiązani są do zawiadomienia Właściciela serwisu na wskazany w § 1 adres e-mail.

5. Właściciel serwisu będzie dokładał należytych środków staranności, aby korzystanie z usług za jego pośrednictwem było bezpieczne i pozbawione jakichkolwiek negatywnych skutków, jednakże nie jest on w stanie zagwarantować Użytkownikowi pełnej ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami, jakie wiążą się z korzystaniem z serwisu z uwagi na specyficzny charakter usług internetowych.

§ 4 PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie materiały udostępniane na stronie serwisu, jak również koncepcja gry internetowej stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i jest chroniona regulacjami tejże ustawy.

2. Użytkownik umieszczając w serwisie własne treści oświadcza, że przysługują mu niezbędne prawa i zgody do takiego nimi dysponowania, w tym do podania danych osobowych osób trzecich. W przypadku gdyby strona trzecia wystąpiła z roszczeniami w stosunku do Właściciela Serwisu z tytułu umieszczenia przez Użytkownika treści naruszających jej prawa, Użytkownik zobowiązuje się samodzielnie zaspokoić wszelkie roszczenia takiego podmiotu.

3. Wszelka treść, materiały i oprogramowanie prezentowane w serwisie udostępniane jest wyłącznie do użytku osobistego. Zabronione jest ich kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie w celach komercyjnych. Zabronione jest również wykorzystanie jakichkolwiek elementów tekstowych, graficznych lub muzycznych, jak również elementów kodu lub struktury strony w celu tworzenia dzieł pochodnych w celach innych, niż dozwolony użytek osobisty. Zabronione jest kopiowanie, reprodukcja lub rozpowszechnianie jakichkolwiek treści, w tym tekstów, grafik i oprogramowania.

§ 5 DANE OSOBOWE, POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Wszelkie dane osobowe dostarczane przez użytkowników są wykorzystywane w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe użytkowników wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby świadczonych usług, w celu usprawnienia serwisu oraz w celu zapewnienia użytkownikom usług na oczekiwanym poziomie, a także w celach marketingowych i statystycznych.

2. Każdy z użytkowników ma prawo żądania od Właściciela Serwisu zwanego dalej Administratorem usunięcia, weryfikacji, bądź poprawienia swoich danych osobowych.

3. Użytkownik w celu rejestracji w serwisie ma obowiązek podania prawdziwych danych niezbędnych w procesie rejestracji oraz ich aktualizacji niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

4. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych osobowych pisemnie na wskazany w § 1 niniejszego regulaminu adres e-mail Administratora, będzie powodowało dalszą niemożliwość korzystania z serwisu z przyczyn technicznych i w związku z tym będzie równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika.

5. Dokonując rejestracji w serwisie użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych na cele określone w niniejszym regulaminie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Przetwarzane dane nie są widoczne dla innych Użytkowników, za wyjątkiem Pseudonimu który Użytkownik obierze podczas rejestracji oraz adresu e-mail.

7. W przypadku rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zaznaczenie wskazanej wyżej opcji przez Użytkownika jest dobrowolne.

8. Właściciel serwisu korzysta z plików cookies zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Szczegółowe zasady ich używania oraz sposób rezygnacji przez Użytkownika z ich otrzymywania.

9. Cookies to drobne pliki tekstowe umieszczane na dysku twardym komputera podczas odwiedzin strony internetowej, które powiadamiają serwer, że w przeszłości wysyłano już z tego samego komputera zapytanie o dany adres WWW. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

10. Dane są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa. Właściciel serwisu oświadcza, iż szanuje prywatność użytkowników, dlatego magazynowane dane są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim - gromadzone są na bezpiecznych i chronionych serwerach. Cookies nie ma dostępu do danych zawartych na dysku użytkownika, ani możliwości ustalenia jego tożsamości. Nie śledzi także jego aktywności, którą wykonują po opuszczeniu naszej witryny.

11. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie poprzez akceptację oświadczenia o odpowiedniej treści zamieszczonego na serwerze.

12. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

13. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

14. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

15. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu

§ 7. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

Surowo zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek prób ominięcia procedur rejestracyjnych. Zabronione jest także podejmowanie działań na szkodę Właściciela serwisu oraz innych Użytkowników, zwłaszcza w postaci hackingu, prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do systemów informatycznych i/lub kont innych użytkowników, a także korzystania z Serwisu w sposób powodujący ponadprzeciętne obciążenie serwerów i/lub łącz. W razie złamania niniejszego przepisu Właściciel serwisu jest uprawniony do zastosowania wszystkich sankcji przewidzianych w niniejszym Regulaminie, a także może przetwarzać wszelkie dane osobowe naruszającego, niezbędne do ustalenia jego odpowiedzialności.

§ 8 SANKCJE I UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELA SERWISU

1. W przypadku naruszenia zasad korzystania z Serwisu zawartych w niniejszym Regulaminie, naruszenia prawa bądź zachowania uznanego za naruszające zasady korzystania z niego, Właściciel serwisu jest uprawniony do podjęcia i realizacji działań mających na celu wyeliminowanie takich zachowań, a w szczególności:
a) wysłania Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mail ostrzeżenia
b) zablokowania Użytkownikowi dostępu do serwisu, na określony okres czasu, lub
c) usunięcia Konta Użytkownika

2. Właściciel serwisu ma prawo do usuwania treści naruszających prawo, Regulamin, a także wszystkich innych które uzna za niewłaściwe z uwagi na możliwość naruszenia praw osób trzecich.

3. Sankcje o których mowa w ust. 1 Właściciel serwisu może zastosować według swojego uznania i bez konieczności uzasadniania jej rodzaju ani wymiaru.

4. Udział w grze może zostać zakończony przez zablokowanie lub usunięcie konta. Zablokowania konta dokonuje Administrator na życzenie Użytkownika, bądź w przypadku o którym mowa w ust. 1 lit. b niniejszego paragrafu.

5. Usunięcie konta, oprócz przypadku określonego w w ust. 1 lit. c niniejszego paragrafu, nastąpi również z woli Użytkownika poprzez złożenie stosownego oświadczenia w panelu Użytkownika.

§ 9 REKLAMACJE

1. Jakiekolwiek reklamacje oraz zastrzeżenia związane z funkcjonowaniem Serwisu, należy kierować pod adres określony w § 1 niniejszego Regulaminu. Odpowiedź w sprawie reklamacji wysyłana jest na adres e-mailowy Użytkownika.

2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, według kolejności wpływania, jednak nie później niż w terminie 14 dni.

§ 10 ZMIANY REGULAMINU

1. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone.

2. Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z punktem 1 powyżej zostanie udostępniony Użytkownikom z 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. Korzystanie z serwisu po wejściu w życie zmian, lub z jego części, po zmianach ich dotyczących, oznacza jednocześnie akceptację tych zmian. Użytkownik ma prawo odmowy akceptacji zmian poprzez usunięcie konta. Paragraf 8 regulaminu stosuje się odpowiednio

§ 11 PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

1. Prawem właściwym jest prawo polskie.

2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Właściciela serwisu będą rozstrzygane przez właściwe dla siedziby Właściciela serwisu polskie sądy powszechne.

Logowanie

E-mail:
Hasło:
Zapamiętaj mnie
FB
Zapomniałeś/aś hasła?
Wyślij kod aktywacyjny jeszcze raz.

Statystyki

Zarejestrowane konta: 911
Przyznane obywatelstwa: 720
Obywatele online: 0
Obywatele w więzieniu: 12

Reklama